Betalen met iDEAL

Voor 22:00 uur besteld
volgende werkdag op de post*

Klantenservice

Filters  • Merk


Google+ Google Twitter Facebook LinkedIn


Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Online Tweedehands, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever, Online Tweedehands schriftelijk met diens voorwaarden heeft ingestemd.
1.2 Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

2. ACCEPTATIE VAN OPDRACHTEN EN WIJZE VAN UITVOERING

2.1 Een opdracht wordt steeds aanvaard onder het voorbehoud dat Online Tweedehands binnen vijf werkdagen na inzage in een schriftelijke of mondeling te verrichten opdracht het recht heeft de opdracht alsnog terug te geven, zonder tot enige schade vergoeding gehouden te zijn.
2.2 Online Tweedehands is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren. Met wensen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld gebruik van een bepaalde terminologie in een te bewerken tekst of kleuren in een design) houden wij rekening, voor wij zulks verantwoordelijk achten.
2.3 Online Tweedehands is gerechtigd de aan Online Tweedehands verstrekte opdrachten geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
2.4 deBUGGER for websites verplicht deBUGGER for websites en eventuele door deBUGGER for websites voor de uitvoering van opdrachten ingezette derden tot geheimhouding ten opzichte van alle gegevens waarvan wij tijdens de uitvoering van het werk kennis nemen.
2.5 deBUGGER for websites zal op generlei wijze deBUGGER for websites of derden bevoordelen door gebruik te maken van gegevens waarvan deBUGGER for websites tijdens de uitvoering van het werk kennis neemt.

3. AANSPRAKELIJKHEID

3.1 deBUGGER for websites is alleen aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een verwijtbare tekortkoming onzerzijds. De omvang van onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuur waarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht.
3.2 deBUGGER for websites is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging, beschadiging van de aan deBUGGER for websites toevertrouwde manuscripten, documenten, papieren, boeken, diskettes en andere informatie dragers, tenzij dit te wijten is aan arglist.

4. LEVERING

4.1 Levertijden geeft deBUGGER for websites zo nauwkeurig mogelijk, doch steeds vrijblijvend, aan. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn met meer dan 15 werkdagen heeft de opdrachtgever het recht tot ontbinding van de overeenkomst. deBUGGER for websites is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
4.2 Alle teksten en ander materiaal, ook welke franco worden geleverd, reizen voor risico van de opdrachtgever.
4.3 Ingeval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
4.4 Mocht de opdrachtgever menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan deBUGGER for websites mede te delen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
4.5 Ingeval wij een klacht als gegrond beoordelen, zal deBUGGER for websites - ter onzer keuze - het geleverde verbeteren, of het vervangen, of een reductie op de prijs verlenen.

5. OVERMACHT

5.1 Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, werkliedenuitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen bij deBUGGER for websites of de leveranciers van deBUGGER for websites.
5.2 Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moeten staken, behoudt deBUGGER for websiteswel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

6 VERZENDING

6.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, per koerier, e.d.
6.2 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaats gehad op het moment dat het medium de verzending heeft bevestigd. Een ander dient door ons bijvoorbeeld door middel van een afdruk van de desbetreffende communicatiedialoog te worden gestaafd.

7 AUTEURSRECHTEN

7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt deBUGGER for websites het auteursrecht op door deBUGGER for websites vervaardigde opdrachten.

8 BETALING

8.1 De betaling van rekeningen dient uiterlijk binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, bij overschrijding waarvan de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim is.
8.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van de vordering te bedragen, echter met een minimum van € 100,-.
8.3 Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft deBUGGER for websites het recht , in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of tevens behoudt deBUGGER for websites het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfacturen te verzenden. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werk dagen na ons schriftelijk verzoek een dergelijke zekerheid heeft gesteld, zijn gesteld, is deBUGGER for websites gerechtigd de verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. Ingeval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt deBUGGER for websites het recht op vergoeding van de tot op dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.
8.4 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daarentegen binnen de in lid 1 genoemde betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd te protesteren. Bij gebreke van een zodanig protest vervalt zijn recht om tegen de hoogte van het factuurbedrag bezwaar te maken .

9 GESCHILLEN

9.1 In geval van enig geschil tussen deBUGGER for websites en de opdrachtgever zal dat geschil, met uitsluiting van elke andere rechtelijke instantie, in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar, met toepassing van het Nederlands recht, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

10 SLOTBEPALINGEN

10.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van de overeenkomst(en) van deBUGGER for websites met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.

   • € 0,00

  • € 0,00

  • € 0Afrekenen


2019 ONLINE-TWEEDEHANDS.NL